Wyniki TOPTEN 2019

                          
 
Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019
 
  VII edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019 organizowana przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali 18. edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 29 października 2019 r.
  Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe w tegorocznej edycji trwał od 10.05.2019 r. do 20.09.2019 r.
 
Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach:
www.topen.info.pl
hwww.pie.pl/topten.html
 
  Patronatu honorowego nad VIII edycją Konkursu udzielili Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Lucyna Olborska oraz Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa.
Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: czasopisma „Magazyn Instalatora", „Rynek Instalacyjny", „Magazyn Biomasa", kwartalnik "Ekologia", a także Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Korporacja Kominiarzy Polskich oraz Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla.

  Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kołów grzewczych małej mocy z paliw stałych) - poprzez publikację Listy TOPTEN wyróżnionych 10 produktów – kotłów grzewczych, w każdej z 8 kategorii na portalu www.topten.info.pl. Producenci kotłów, które znajdą się na listach wyróżnionych produktów mają prawo do stosowania znaku TOPTEN POLSKA 2019. 
 
  Zasady Konkursu TOPTEN; Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Parametr kryterium uwzględnia  dwa podstawowe parametry jakościowe kotłów (w stosunku 1:3): sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx i pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W zasadach dotyczących oceny kotłów w ramach VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018, wprowadzono premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa, a także premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa stałego na emisję pyłu – stałych cząstek (PM) i zanieczyszczeń z nim związanych, w trakcie eksploatacji kotła.
 
  Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

    Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe jest dr inż. Krystyna Kubica.
  
Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona i obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe - kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów (kW) lub mniejszej, czyli pełny zakres mocy cieplnej kotłów objętych przepisami Rozporządzenia Komisii UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., normą PN-EN 303-5:2012, a także Rozporządzeniem MRiF  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W VIII edycji Konkursu, w 2019 roku, nabór na „Listę TOPTEN” oraz „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5”  w 2019 roku, przeprowadzono  z podziałem na  kotły o mocy cieplnej  równej 50 kW lub mniejszej, podobnie jak w 2017 roku oraz zgodnie z rozszerzonym zakresem mocy, na kotły o mocy cieplnej wyższej niż 50 kW, a równej 500 kW. W tych zakresach mocy nabór, podobnie jak w poprzednich edycjach obejmował 4 kategorie kotłów na paliwa stałe: 
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa,
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa.
  Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Polskiej Izby Ekologii oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa, Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia. 
 

W VIII edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listy rankingowe TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2019 pod kolejnym numerem, wynikającym z wartości uzyskanego parametru kryterialnego, uzyskały sumarycznie 9 urządzenia grzewcze:
  • Kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy ≤ 50 kW: – 4 produktów, Tabela 1;
  • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy ≤ 50 kW –  2 produktów, Tabela 2;
  • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy 50 ÷ 500 kW: – 3 produkty, Tabela 3;
Pełna informacja o wynikach Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2019” jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl  i www.pie.pl/topten.html.
 
 W ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym  i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania  i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690). Ich nabór jest ciągły, a pełna dokumentacja jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl,  www.pie.pl/topten.htmlwww.kotlyna5.pl/info.
 
W roku 2019 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 50 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane kolejne urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:
  • Kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy ≤ 50 kW: – 4 produktów, Tabela 4;
  • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy ≤ 50 kW: – 3 produktów, Tabela 5
  • Kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy 50 ÷ 500 kW:  – 4 produkty, Tabela 6;

 Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/info, www.topten.info oraz www.pie.pl).
 
  Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/infowww.topten.info oraz www.pie.pl).


 
 
Tabela 1. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. CARBO 5
PLUS 35 kW
KOTŁY WOŹNIAK
Józef Woźniak
„Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki
2. CARBO 5
PLUS 25 kW
KOTŁY WOŹNIAK
Józef Woźniak
„Zakład Ślusarski"
Wronów 3a 63-308 Gizałki
3. KORAL 10 kW Zakłady Górniczo-Metalowe
„Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
4. EKO
BUDMET
NOCOŃ 25 kW
P.W. BUDMET
Dariusz Nocoń,
Adam Nocoń
ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
 
 

Tabela 2. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW.
 
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent  
 
1. 2. 3.  
1. Genesis Plus
KPP 25
GALMET sp. z o.o. Sp K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
 
2. Genesis Plus
KPP 34
GALMET sp. z o.o. Sp K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
 
 
Tabela 3. Lista TOPTEN 2019 kotłów z automatycznym podawaniem biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent  
 
1. 2. 3.  
1. SlimKo MAX 70 PPHU „KOTŁOSPAW" S.C.
 Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
 
2. SlimKo MAX 300  PPHU „KOTŁOSPAW" S.C.
 Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
 
3. SlimKo MAX 150 PPHU „KOTŁOSPAW" S.C.
 Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
 
 
 
Tabela 4. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2019.

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. CARBO 5
PLUS 35 kW
KOTŁY WOŹNIAK
Józef Woźniak
„Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki
2. CARBO 5
PLUS 25 kW
KOTŁY WOŹNIAK
Józef Woźniak
„Zakład Ślusarski"
Wronów 3a 63-308 Gizałki
3. KORAL 10 kW Zakłady Górniczo-Metalowe
„Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
4. EKO
BUDMET
NOCOŃ 25 kW
P.W. BUDMET
Dariusz Nocoń,
Adam Nocoń
ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
 
Tabela 5. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2019.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. Genesis Plus
KPP 25
GALMET sp. z o.o. Sp K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
2. Genesis Plus
KPP 34
GALMET sp. z o.o. Sp K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
3. SEG PELLET 20 kW METAL-FACH
Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66

 
 
Tabela 6. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303‑5:2012 w roku 2019.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. SlimKo MAX 70 PPHU „KOTŁOSPAW" S.C.
 Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
2. SlimKo MAX 300  PPHU „KOTŁOSPAW" S.C.
 Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
3. SlimKo MAX 150 PPHU „KOTŁOSPAW" S.C.
 Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
4. Genesis Plus
KPP 62
GALMET sp. z o.o. Sp K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce