Statut PIE

STATUT POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

§ 1

Polska Izba Ekologii, zwana dalej Izbą, utworzona została i działa zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 wraz z późniejszymi zmianami) i postanowieniami niniejszego Statutu.
 

§ 2

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 

§ 3

Izba posiada osobowość prawną.
 

§ 4

Izba działa samodzielnie, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa polskiego.
 

§ 5

1. Siedzibą Izby jest miasto Katowice.
 
2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może reprezentować interesy zrzeszonych w niej członków w kraju i za granicą.

 

Rozdział II - Cele i zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

§ 6

1. Izba będąc organizacją samorządu gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie ich działalności w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Izba udziela pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom oraz tworzy warunki sprzyjające ich rozwojowi.
2. W swoich działaniach, Izba kieruje się zasadami etyki, przestrzegając normy powszechnie obowiązujące w gospodarce rynkowej.
 

§ 7

1.Do podstawowych zadań Izby w realizacji celów określonych w § 6 należy:

1) prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań statutowych Izby, w szczególności usługowej i handlowej,

2) opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych,
3) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych oraz prowadzenie doradztwa,
4) uczestniczenie w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych,
5) nawiązywanie  i utrzymywanie  stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami,
6) koordynacja działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych,
7) współpraca z samorządami terytorialnymi,
8) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej, w tym ustalanie nagród
i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska,
9) organizowanie zbiorczych stoisk zainteresowanych członków Izby na wystawach
i targach międzynarodowych, krajowych i regionalnych w kraju i za granicą,
10) prowadzenie działalności szkoleniowej,
11) wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji publicznej, instytucje, lub inne jednostki gospodarcze,
12) ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
13) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
14) współpraca ze środkami masowego przekazu,
15) stworzenie listy ekspertów Polskiej Izby Ekologii.


2. Izba realizuje określone w Statucie cele i zadania poprzez:

1) pracę organów Izby,
2) współpracę z organami administracji publicznej, krajowymi i  międzynarodowymi organizacjami społeczno-gospodarczymi,
3) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, promocyjnej.
4) wspieranie działalności badawczo – rozwojowej oraz transferu technologii,
5) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki oraz instrumentów finansowych, mających na celu wzrost gospodarczy i transfer technologii,
6) wspomaganie rozwoju świadomości ekonomicznej i ekologicznej.


3. Izba może być założycielem Fundacji. 

§ 7a (wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.)

1. Dochody z działalności gospodarczej Izby służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

2. Izba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) 91.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
2) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
3) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
4) 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
5) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
6) 58.11.Z – Wydawanie książek;
7) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
8) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
9) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
10) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

3. Rok obrotowy Izby to rok kalendarzowy.
 

Rozdział III - Członkowie Izby. Ich Prawa i Obowiązki

§ 8

1. Członkowie Izby mają status członków:
a) zwyczajnych
b) honorowych

2. Zwyczajnym członkiem Izby może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna lub podmiot nie posiadający podmiotowości prawnej. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków  zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady.

5. Nadanie statusu członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Izby w dowód uznania za szczególne zasługi dla Izby, zasługi dla ekologii bądź zrównoważonego rozwoju.
   

§ 9

Członkowie Izby mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do organów Izby,
2) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby,
4) korzystać ze świadczeń Izby.
 

§ 10

Członkowie Izby zobowiązani są:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał organów Izby,
2) współdziałać w realizacji celów statutowych Izby,
3) regularnie płacić składki członkowskie,
4) brać czynny udział w pracach Izby.
 

§ 11

1. Członkostwo ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby, z uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
2) skreślenia z listy członków Izby na podstawie uchwały Rady Izby o wykluczeniu z powodu:
a) zaprzestania działalności gospodarczej,
b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego,
c) nieuiszczanie składek członkowskich przez okres dwóch lat,
3) wykluczenia w przypadku naruszenia postanowień § 10.

2. Od uchwały Rady o skreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złożone po terminie nie jest rozpatrywane. W przypadku skutecznego złożenia odwołania, Walne Zgromadzenie może je oddalić lub uwzględnić, przywracając status Członka Izby odwołującemu się. 
 

Rozdział IV -  Organy Izby

§ 12

1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby
2) Rada Izby
3) Zarząd Izby

2. Kadencja Rady Izby i Zarządu trwa 4 lata licząc od dnia wyboru, przy czym w wypadku, gdyby Walne Zgromadzenie Członków Izby nie dokonało wyboru Rady Izby przed upływem kadencji, albo Rada Izby nie dokonała wyboru Zarządu przed upływem kadencji ustępującej Rady, kadencje Rady Izby i Zarządu trwają do dnia wyboru kolejnej Rady Izby lub Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby i Rady Izby.

3. Organami uprawnionymi do reprezentowania Izby są:
1) Rada Izby
2) Zarząd Izby
Oświadczenia woli w imieniu Izby składają: Przewodniczący Rady lub Prezes Zarządu – jednoosobowo, pozostali członkowie Rady lub Zarządu – dwaj członkowie łącznie. 
 

Rozdział V - Walne Zgromadzenie Członków Izby

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania skierowanego na realizację celów statutowych.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4. Ustala się, że Walne Zgromadzenie może mieć pierwszy i drugi termin. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zwołane zgromadzenie nie odbędzie się w pierwszym terminie lub z przyczyn braku kworum nie będą mogły zostać podjęte niektóre lub wszystkie uchwały przewidziane do głosowania na tym zgromadzeniu, Rada uprawniona jest do zwołania zgromadzenia w tym samym przedmiocie w drugim terminie. Zgromadzenie w drugim terminie powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od pierwszego terminu zgromadzenia.
 

§ 14

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Rada raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 20% członków Izby.

2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wymienionego w ust. 1 wniosku.
 

§ 16

Każdy Członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu 1 głos.
 

§ 17

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni przez Zarząd goście, na wniosek członka Izby.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 32, przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca, jeżeli są obecni na Walnym Zgromadzeniu i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 

§ 17a

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Członków Izby i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 
1) uchwalanie wieloletnich programów działania Izby i planów gospodarczo-finansowych,
2) wybór członków Rady i określenie zasad ich wynagradzania,
3) nadawania statusu Członka Honorowego Izby,
4) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,
5) zatwierdzanie regulaminów działania Rady,
6) zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego,
7) udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi,
8) uchwalanie Statutu i jego zmian,
9) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby oraz odwołań od decyzji tych organów,
10) określenie najwyższej sumy zobowiązań oraz podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat,
11) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,
12) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. 
 

Rozdział VI - Rada Izby

§ 19

1. Rada Izby, zwana dalej Radą, składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 12 członków reprezentujących podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie i wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2.  Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w przypadku:
- ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który jest reprezentowany przez członka Rady,
- utraty umocowania członka Rady ze strony członka Izby,
- rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie.

3. Rada Izby może przyznać byłemu członkowi Rady lub Zarządu status Honorowego Członka Rady Izby, na okres kadencji danej Rady Izby. Honorowy członek Rady Izby może brać udział w czynnościach Rady do których został zaproszony, przy czym jego działanie ma charakter opiniodawczo – doradczy. Honorowy Członek Izby nie może brać udziału w głosowaniach. Rada danej kadencji może przyznać status Honorowego członka Radu Izby maksymalnie dwóm osobom jednocześnie.
 

§ 20

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku – stacjonarnie lub zdalnie. Postanowienia § 17a stosuje się odpowiednio do posiedzeń Rady.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek połowy członków Rady lub Prezesa Zarządu Izby.

3. Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.

4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd.

5. Rada pracuje na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie, a sporządzanego przez Radę. Regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych ze Statutem. W przypadku sprzeczności, rozstrzygające są postanowienia Statutu.
 

§ 21

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub osoby zastępującej go.
 
2. Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

3. O posiedzeniach Rady zawiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty, chyba że Regulamin działania Rady stanowi inaczej.
 

§ 22

Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli przewodniczący obrad nie zarządzi innej formy głosowania.
Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego członka Rady.
Wybór i odwołanie Członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.
 

§ 23

1. Członkowie Rady mają prawo do zgłaszania zdania odrębnego na piśmie.

2. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone w Zarządzie Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.
 

§ 24

Do kompetencji Rady należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Izby w zakresie zobowiązań przekraczających jednorazowo kwotę 4% przychodu Izby za poprzedni rok obrotowy.
3) zatwierdzanie rocznych programów działania Izby i planów gospodarczo-finansowych,
4) badanie sprawozdania finansowego,
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady spośród członków Rady, którzy stanowią Prezydium Rady,
7) dokooptowywanie - w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego liczbę członków Rady Izby,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków Izby, skreślenia lub wykluczenia,
9) określanie składu ilościowego Zarządu,
10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
11) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
12) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalanie zasad jego wynagradzania,
13) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Zarządu,
14) podejmowanie decyzji o utworzeniu lub likwidacji jednostek wyodrębnionych Izby,
15) przyznawanie wyróżnień, w szczególności nagród i medali, związanych z zasługami dla ekologii i zrównoważonego rozwoju,
16) proponowanie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów dla nadania statusu Członka Honorowego Izby,
17) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
 

Rozdział VII - Zarząd Izby

§ 25

1. Zarząd Izby, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Izby i składa się z 1 do 3 osób.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada spoza grona jej członków.

3. Do kompetencji Zarządu Izby w szczególności należy:
1) kierowanie pracami Izby,
2) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
3) występowanie z wnioskiem Prezesa Zarządu do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia doraźnego Rady,
4) zawiadamianie członków Izby o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej 14 dni wcześniej,
5) prowadzenie prac przygotowawczych i wykonawczych wynikających z zakresu działalności i zadań określonych przez inne organy statutowe Izby.
6) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Izby w zakresie zobowiązań nieprzekraczających jednorazowo kwoty w wysokości 4% przychodu Izby za poprzedni rok obrotowy.

4. Pracami Izby kieruje Prezes Zarządu, powołany przez Radę Izby.

5. Prezes Zarządu Izby nadzoruje pracę jednostek wyodrębnionych Izby, mogących działać na zasadzie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.

6. Zarząd ponosi odpowiedzialność za działalność prowadzoną przez Izbę oraz za wykonywanie uchwał Rady i Walnego Zgromadzenia, a także przestrzeganie zasad działania Izby zgodnie z postanowieniami ustawy i statutu.

7. Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu sporządzanego przez Zarząd, a zatwierdzanego przez Radę. Regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych ze Statutem. W przypadku sprzeczności, rozstrzygające są postanowienia Statutu. 
 

Rozdział VIII - Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty

§ 26

Członkowie Izby zobowiązani są do:
1. Wnoszenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku rocznej składki, której wysokość wynosi:
a) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 300 zł
b) dla pozostałych podmiotów gospodarczych:
- start-upy – 100 zł
- jeżeli obrót roczny nie przekroczył 3 mln zł – 1.500 zł
- jeżeli obrót roczny wyniósł powyżej 3 mln zł – 3.000 zł
weryfikowanej do dnia 30 listopada na rok następny przez Radę wskaźnikiem inflacji za ostatnie 12 miesięcy. Do wniesienia składki w pełnej wysokości jest zobowiązany każdy Członek Izby, który posiadał status Członka Izby w dniu 31 stycznia danego roku.

2.Uiszczenia jednorazowej opłaty za wpis do Izby w wysokości:
a) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 100 zł
b) dla pozostałych podmiotów gospodarczych:
- start-upy – 100 zł
- jeżeli obrót roczny nie przekroczył 3 mln zł – 300 zł
- jeżeli obrót roczny wyniósł powyżej 3 mln zł – 700 zł.

3. Przez start-up rozumie się podmiot wykorzystujący zewnętrzne finansowanie w celu opracowania i wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym jako start-up nie może być traktowany podmiot prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż 5 lat.

4. W sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących członka Izby, na jego wniosek, Rada może obniżyć lub zawiesić opłatę rocznej składki na czas określony

Rozdział  IX - Majątek i gospodarka finansowa Izby

§ 27

Przychody Izby pochodzą z następujących źródeł:
1) wpisowego,
2) rocznych składek członkowskich,
3) przychodów z własnej działalności gospodarczej oraz przychodów z majątku Izby,
4) subwencji, dotacji, spadków darowizn i zapisów od innych osób fizycznych i prawnych.
 

§ 28

1. Plan finansowo-gospodarczy przygotowany przez Zarząd Izby na okres roku kalendarzowego uchwala Rada.

2. W skład planu finansowo-gospodarczego Izby wchodzą również wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych.

3. W przypadku rozszerzenia - w ciągu roku kalendarzowego - działalności Izby bądź poniesienia innych kosztów wymagających zwiększenia budżetu, Zarząd przedstawia Radzie projekty zmian planu finansowo-gospodarczego.
 

§ 29

Izba tworzy następujące fundusze:
1) statutowy służący finansowaniu działalności Izby,
2) inne wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia.
 

§ 30

1. Zasady korzystania przez członków z działalności Izby określa Rada.

2. Opłaty za świadczone usługi dla członków Izby powinny zawierać rabat. 
 

Rozdział  X  - Współpraca z innymi Izbami i organizacjami

§ 31

Zakres i formy współpracy Izby z innymi izbami i organizacjami w granicach ustawowo i statutowo określonych ustala Rada. 
 

Rozdział XI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 32

Uchwały w sprawie zmian statutu Izby lub jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów - bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 

§ 33

1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.

2. W razie braku środków finansowych koszty likwidacji Izby pokrywa się ze środków jej członków do wysokości rocznej składki.
 

STATUT PIE do pobrania (pdf)