Osiągnięcia

INNE DZIAŁANIA POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

  Zarząd PIE otwarty jest na spotkania z przedstawicielami zainteresowanych Członków Izby w celu udzielania porad przy wypełnianiu wniosków firmom starającym się o dodatkowe środki finansowe na inwestycje proekologiczne  Polska Izba Ekologii patronuje i jest partnerem organizacyjnym wielu szkoleń i konkursów ekologicznych na szczeblu lokalnym oraz krajowym. Współpracujemy corocznie z organizatorami Konkursu o „Puchar Recyklingu”.

  Izba, w miarę swoich możliwości, pomaga w organizowaniu konkursów  ekologicznych  w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w szkołach średnich.
Działalności Polskiej Izby Ekologii w 20-tym roku jej funkcjonowania zostanie zdynamizowana, aby  stała się wiodącą i koordynującą organizacją przedsiębiorców i innych podmiotów branży ochrony środowiska.

  Rada Polskiej Izby Ekologii VI kadencji za główny cel swojej działalności uznała skuteczniejsze reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków. Izba chce mieć znaczący udział w realizacji polityki ekologicznej państwa, w wypracowaniu nowego systemu zarządzania środowiskiem, w tworzeniu lepszego prawa, w przygotowaniu nowego systemu instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska.

  Polska Izba Ekologii kreuje politykę proekologiczną w środowiskach gospodarczych kraju.
 
  Za wkład pracy w przygotowanie aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska oraz za działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej i promocję postaw proekologicznych Izba została, w latach 2002-2003, wyróżniona nagrodami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
  W 2008 r. Izba otrzymała wyróżnienie specjalne „Złoty Klon” Banku Ochrony Środowiska, za wzorcową współpracę z Bankiem.
  Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa, w kategorii działań proekologicznych, Izba otrzymała w 2008 roku.
  W 2009 r. Izba otrzymała Złotą Odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego”.
  W 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 oraz w 2017 r. została laureatem konkursu EkoAktywni organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.
  W 2016 r. w konkursie Zielone Czeki, organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach, Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Izby oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE - otrzymali nagrodę specjalną za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.
   W 2017 r. Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE, Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE, zostali uhonorowani Medalami 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa za wspieranie działalności samorządu gospodarczego budownictwa oraz rozwoju przedsiębirczości.
  W 2018 r. Izba otrzymała Wyróżnienia: od WFOŚiGW w Katowicach EkoKARLIK 25-lecia jako podmiot podejmujący ponadstandardowe działania na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie śląskim, a takze od Abrys Sp. z o.o. z okazji jubileuszu 30-lecia Spółki za wieloletnią owocną współpracę i wkład w rozwój firmy oraz za ogromne zaangażowanie w propagowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Polsce.

        
           

  Otrzymane przez PIE nagrody i wyróżnienia są sygnałem, że nasze działania są doceniane. Nasze przedsięwzięcia są powszechnie znane i spełniają swoje zadanie – edukują proekologicznie.
 
  Z inicjatywy Polskiej Izby Ekologii wiele podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zostało wyróżnionych „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski.  Na wniosek Izby – Minister Środowiska – przyznał także wiele Odznak Honorowych „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
  Od 2015 r. Rada Izby przyznaje medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym i naukowym, jednostkom terytorialnym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem diałalności, względnie realizacją swoich zadań, przyczyniły się do porawy środowiska naturalnego. 
  Firmy  te i osoby swoją pracę zawodową i społeczną poświecili na ochronę środowiska na szczeblu kraju i naszego województwa. Ich aktywność zawodowa przyniosła konkretne efekty w ochronie środowiska oraz przyczyniła się do zrealizowania wielu inwestycji.