Laureaci i Wyróżnieni w 19. edycji Konkursu

Szanowni Państwo!

 

  Rok 2020 stał się rokiem wyzwań. Nie tylko pod względem ochrony środowiska, ale także społecznym, zdrowotnym i zawodowym.     Z tego powodu Polska Izba Ekologii stanęła przed problemem zmiany dotychczasowej formy wręczania Nagród i Wyróżnień przyznawanych w Konkursie "Ekolaury" i zdecydowała o przesunięciu uroczystej Gali na 2021 r.
  Mimo przeciwności jakie nas tym razem spotkały, dziękujemy bardzo za tak duże zainteresowanie już 19. edycją Konkursu "Ekolaury". 
  Liczymy na Waszą aktywność w kolejnych edycjach!
 

Dziękujemy za wsparcie naszym Patronom Honorowym, Patronom Medialnym
oraz
Partnerowi Konkursu


  Kapituła Konkursu, w skład której wchodziło ponad dwudziestu uznanych autorytetów, ekspertów oraz praktyków z dziedziny ochrony środowiska, przyznała 11 Ekolaurów oraz 16 Wyróżnień w ośmiu kategoriach.
 

Niniejszym prezentujemy

 

LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W 19. EDYCJI KONKURSU 

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
 

WYRÓŻNIENIE dla: 

 • Urzędu Miasta Zabrze
  41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
  Nazwa przedsięwzięcia: "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"
  Głównym celem projektu było uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Michała Archanioła, Świętego Józefa i Władysława Reymonta. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na ograniczenie podtopień budynków i ulic, doprowadziła do uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej. Budowa zbiornika retencyjnego umożliwia wykorzystania wód deszczowych do podlewania zieleni miejskiej, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych co wpływa na znaczne zmniejszenie kosztów   gminy związanych z powyższymi działaniami.
  Projekt "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze" to przedsięwzięcie warte w sumie 9 833 345,20 zł. Na ten cel udało się pozyskać aż 85 procent środków finansowych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których łączna wartość wyniosła 8 358 343,42 zł.
 
Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPOADARKA ODPADAMI
 
WYRÓŻNIENIE dla:
 • Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
  13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61
  Nazwa przedsięwzięcia: "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie"
  Modernizacja polegała na wybudowaniu  7  tuneli  kompostujących w Systemie Biodegma o łącznej mocy przerobowej 15.000 Mg/rok oraz placów technologicznych. Zakupiono sprzęt specjalistyczny jak ładowarka, sito bębnowe, przerzucarka. 
  Wartość przedsięwzięcia 12.052.035,00 zł. Dofinansowanie ramach RPO WM 68% kosztów kwalifikowalnych, tj. 6.243.283,19 zł. Pożyczka z WFOŚIGW Olsztyn: 3.500.671,00 zł.

 
 • ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  63-200 Jarocin, Witaszyczki 1a
  Nazwa przedsięwzięcia: "Ulepszenie efektywności zakładu, poprzez modernizację sortowni odpadów"
  ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Mimo tego, przedsiębiorstwo ciągle poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność zakładu. Poprzez modernizację sortowni mamy możliwość efektywniejszego  przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne. Dzięki przeprowadzonym zmianą zdecydowanie wzrośnie  odzysk tworzyw sztucznych, które są cennym surowcem do przetwarzania.
  Głównym celem przedsięwzięcia była modernizacja i doposażenie istniejącej sortowni odpadów w instalacje, urządzenia oraz elementy konstrukcji. Modernizacja sortowni miała na celu ulepszenie procesów technologicznych  w instalacji. Zmodernizowany został  ciąg separatorów. Zdefiniowane tworzywa sztuczne takie jak np. PE, PET, PP, PS oraz dodatkowo kartoniki po żywności płynnej są wydzielone przez separator optopneumatyczny  i skierowane na taśmociąg do separacji balistycznej.
 
EKOLAUR PIE dla: 
 • Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy 
  00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
  Nazwa przedsięwzięcia: "Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000"
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zakończył w 2019 r. wieloletnie zadanie polegające na opracowaniu aktualizacji i modernizacji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1: 50 000.
 Mapa stanowi obszerną bazę danych geośrodowiskowych m.in. w zakresie stanu geochemicznego ziemi, ochrony przyrody i krajobrazu, potencjalnych naturalnych zagrożeń oraz informacji o złożach i perspektywicznych kopalinach. Służy ona zapewnieniu racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.   

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 
WYRÓŻNIENIE dla: 
 • Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku
  15-062 Białystok, ul. Warszawska 27
  Nazwa przedsięwzięcia: "Konwersja kotła WR25-14S do opalania gazem w Ciepłowni Zachód w Białymstoku:
  Inwestycja Enea Ciepło sp. z o.o. dotycząca konwersji kotła węglowego typu WR25-014S do opalania gazem ziemnym sieciowym w Ciepłowni Zachód w Białymstoku, polegała na dostosowaniu istniejącego kotła węglowego typu WR25-14S o mocy cieplnej 35 MW z rusztem ruchomym łuskowym, opalanym miałem węglowym, do opalania gazem ziemnym sieciowym.
  W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska  np.: SO2 z 250 do 35 mg/m3u,  NOx z 200 do 62 mg/m3u,  pyłu z 5 do 0,5 mg/m3u, zmniejszenie emisji CO2 w skali roku wyniosło 2272 Mg, a pyłu o 1 Mg. Ponadto zmniejszenie opłat za emisję zanieczyszczeń do środowiska w skali roku oszacowano na 189 tys. zł.
  Modernizacja przemysłowego kotła węglowego typu WR25-014S do opalania gazem ziemnym sieciowym w Ciepłowni Zachód w Białymstoku poprzez przystosowanie go do zasilania paliwem gazowym, umożliwiła osiągniecie parametrów emisji,  które pozwalają na  jego eksploatację po roku 2023 (zgodnie z konkluzją BAT). Zastosowanie gazu jako paliwa w modernizowanym kotle energetycznym, eliminuje konieczność wykonywania instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin, które są bardzo kosztowne inwestycyjnie.
 
 • Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej 
  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
  Nazwa przedsięwzięcia: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-Białej"
  Działania miasta Bielska-Białej prowadzone od 2007 r. w zakresie walki ze smogiem polegające na dotowaniu wymiany nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła przez realizację zadania pn. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej” w ostatnich latach weszły w najbardziej intensywną fazę. Od 2020 roku nastąpiło znaczne zwiększenie rocznej liczby modernizowanych źródeł ciepła. Planowane jest dalsze utrzymanie puli dotacji na poziomie co najmniej 450 modernizacji kotłowni rocznie przy tym samym poziomie maksymalnego dofinansowania (8 tys. zł do nowych źródeł gazowych, elektrycznych lub olejowych oraz 16 tys. zł do pomp ciepła). 
  Kontynuowanie tych działań jest istotne również ze względu na niesłabnące zainteresowanie mieszkańców naszego miasta udziałem w programie.
 
EKOLAUR PIE dla:
 • Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
  35-064 Rzeszów, Rynek 5
  Nazwa przedsięwzięcia: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców ROF w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
  W ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wybudowano i uruchomiono 2 828 instalacji fotowoltaicznych. Odnawialne źródła energii zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw domowych w domach jednorodzinnych. Efektem projektu jest projektu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, w szczególności redukcja poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dla Mieszkańców oznacza to również korzyści ekonomiczne, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej.
 
Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE
 
EKOLAUR PIE dla:
 • SUEZ Polska Sp. z o.o.
  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5
  Nazwa przedsięwzięcia: "Aplikacja sklepSUEZ"
  sklepSUEZ był pierwszym produktem cyfrowym na polskim rynku gospodarowania odpadami. Aplikacja uwzględnia obecne potrzeby Klientów, czyli zamawianie usług przez internet i zapewnia łatwy i szybki dostęp do tych usług, z funkcją płatności online i bez potrzeby kontaktu telefonicznego i osobistego. Katalog usług sklepSUEZ obejmuje odbiór gruzu, odpadów poremontowych, papy, materiałów izolacyjnych, odpadów zielonych i wełny mineralnej. Klient wybiera wielkości kontenera do odbioru odpadów lub worki Big Bag, a usługę dostarcza firma SUEZ Polska wraz z zaufanymi Partnerami, którzy od lat zajmują się odbiorem i bezpiecznym dla środowiska zagospodarowaniem odpadów.
 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
  Nazwa przedsięwzięcia: "Zielone przystanki na terenie Miasta Białegostoku"
   Przedsięwzięcie o nazwie „Zielone przystanki w Białymstoku” było jedną z pierwszych inicjatyw zrealizowanych w ramach Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
  Zgodnie z założeniami projektu wybudowane zostały trzy oryginalne wiaty przystankowe łączące innowacyjną konstrukcję z systemem retencjonowania wody opadowej oraz instalacją roślinno-gruntową zielonego dachu. Poprzez lokalne obniżenie temperatury ograniczone zostało zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła, a funkcja retencjonowania wód opadowych zmniejszyła ryzyko miejscowych podtopień. Badania potwierdziły, że nasze wiaty przystankowe skutecznie obniżają temperaturę powietrza o blisko 10 st. C i zatrzymują do 90% wód opadowych.
  Poza tymi funkcjami są one po prostu ładne i estetyczne. Nasza propozycja została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców, czego dowodem jest zgłoszenie w tegorocznym budżecie obywatelskim zapotrzebowania na budowę kolejnych ośmiu takich obiektów.
 
KATEGORIA: EDUKACJA EKOLOGICZNA
 
WYRÓŻNIENIE dla: 
 

 
 • Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS 
  32-700 Bochnia, ul. Legionów Polskich 20/59
  Nazwa przedsięwzięcia: "Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży"
  „Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży” to projekt edukacyjny skierowany do małopolskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Po raz kolejny Stowarzyszenie HELIOS działało w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i klimatu poprzez zabawę. Projekt został zrealizowany w okresie 01.05.2019-30.10.2019 na terenie województwa małopolskiego, przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
 • Fundacji Veolia Polska
  02-566 Warszawa, ul. Puławska 2
  Fundacji Szkoła Liderów
  00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 A
  Nazwa przedsięwzięcia: "Warmińska Szkoła Liderów Miast"

  Władze miejskie już teraz potrzebują liderów, którzy mają odpowiednią wiedzę i są zaznajomieni z działaniem złożonych miejskich ekosystemów. Aby wspierać samorządy w rozwoju miast przyszłości, Fundacja Veolia Polska wraz z Fundacją Szkoła Liderów stworzyła Szkołę Liderów Miast. To program rozwijający kompetencje lokalnych liderów i wspierający społeczności lokalne w poszukiwaniu i identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne, demograficzne i ekologiczne w ich miejscowościach. 
 

 • Urzędu Miasta Zabrze
  41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
  Nazwa przedsięwzięcia: "Konkurs Ekologiczny: Zielone Zabrze"
  Konkurs trwający nieprzerwanie od 1996 roku, skierowany jest do mieszkańców miasta Zabrze, jak również placówek oświatowych, wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy, działkowców oraz zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem trwającego od 25 lat konkursu jest ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Zabrza pod względem urozmaicenia bioróżnorodności flory na dużych i małych powierzchniach, dodając uroku otoczeniu oraz sprzyjając tworzeniu doskonałych warunków dla życia zwierząt zwłaszcza owadów i ptaków. Ponadto celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej i zachęcanie mieszkańców do upiększania Miasta Zabrze poprzez tworzenie i dbałość o zieleńce, ogrody przydomowe, ogrody działkowe i balkony w trosce o piękniejszy wygląd miejsca zamieszkania i naszej Gminy.
 
 • ECO Kutno Sp. z o.o.
  99-300 Kutno, ul. Metalowa 10
  Nazwa przedsięwzięcia: "Projekt edukacyjno-ekologiczny pn. ECOlogiczny Dąbrowszczak"
  Projekt edukacyjno-ekologiczny pn. „ECOlogiczny Dąbrowszczak” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kutno Pana Zbigniewa Burzyńskiego skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych został zrealizowany przez ECO Kutno Sp. z o.o. we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie w I połowie 2019 r.
  Tematyka projektu dotyczyła ważnych dla środowiska zagadnień związanych ze stanem powietrza – podczas zajęć omawiano m.in. takie tematy jak smog, pył, zanieczyszczenia powietrza czy sposoby walki z nimi. Po inauguracji projektu zrealizowanej w formie transmisji na żywo online wykładu dr Adolfa Mirowskiego, uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez uprzednio przeszkolonych uczniów I LO, których zwieńczeniem było zwiedzanie obiektu Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie dostarczającej ciepło systemowe. Uroczyste spotkanie podsumowujące, na które zaproszono m.in Ministra Środowiska, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. walki ze smogiem, czy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, było zwieńczeniem podjętych działań, podczas którego m.in. rozstrzygnięto przeprowadzony wśród uczestników quiz wiedzy o smogu.
 
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5
  Nazwa przedsięwzięcia: "Program montażu źródełek wody w budynkach użyteczności publicznej oraz montażu źródełek wody w szkołach realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A."
  Programy montażu źródełek wody w szkołach oraz w budynkach użyteczności publicznej realizowane przez Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Od początku trwania programów MPWiK zamontowało, sfinansowało i przekazało instytucjom aglomeracji warszawskiej 367 źródełek, w tym 71 źródełek w roku 2019. Dzięki zaangażowaniu w akcje edukacyjno-ekologiczne  tego typu, wielu mieszkańców coraz częściej sięga po wodę kranową zamiast po wodę butelkowaną , co przekłada się na zmniejszenie generowanych odpadów (głownie plastiku i szkła).
 
 • Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.
  66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23
  Nazwa przedsięwzięcia: "Magister w śmieciarce"
  "Magister w śmieciarce to autorski projekt Michała Rukawisznikowa, który w KPWK zatrudniony jest na stanowisku kierowcy śmieciarki. Projekt ma na celu ukazanie pracy służb komunalnych „od kuchni” ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z segregacją odpadów oraz postępowaniem z odpadami. Zadanie realizowane jest za pośrednictwem platformy social media – facebook dzięki czemu ma ogólnokrajowy zasięg.  W codziennych postach Pan Michał pokazuje prace swojej ekipy, to z czym pracownicy spotykają się w wiatach śmietnikowych, co ludzie wyrzucają do pojemników czy też jak mieszkańcy utrudniają prace służbom komunalnym".
 
 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
  Nazwa przedsięwzięcia: "Miejski Sad Edukacyjny"
  Celem przedsięwzięcia było utworzenie ogólnodostępnego, wyciszonego miejsca przeznaczonego do rekreacji i wypoczynku promującego dawniej uprawiane i często już zapomniane odmiany drzew i krzewów owocowych. Kilkadziesiąt gatunków drzew i krzewów owocowych, które zostały posadzone w naszym sadzie daje możliwość spróbowania smaku niespotykanych obecnie na rynku owoców i być może zachęci do ich uprawy. W sadzie znalazły się również edukacyjne elementy małej architektury takie jak tabliczki opisujące posadzone rośliny, tablica informacyjna z ławkami, ławostół i totemy edukacyjne o tematyce przyrodniczej. W centralnej części sadu posadowiona została żywa altana edukacyjna ciągle rosnąca zbudowana z pędów specjalnej odmiany wikliny. W sadzie nie mogło też zabraknąć domku dla owadów zapylających, budek dla ptaków owadożernych, które mają chronić owoce przez szkodnikami oraz domku dla jeży.
  Projektowi towarzyszyły dwie akcje edukacyjne podczas których mieszkańcy mogli otrzymać sadzonki różnych gatunków i odmian drzew owocowych, które są reprezentowane w naszym sadzie.
  Miejski Sad Edukacyjny jest to pierwszy taki projekt zrealizowany na terenie naszego kraju.
 
EKOLAUR PIE dla: 
 
 • Lasów Państwowych Nadleśnictwo Oborniki
  64-600 Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez realizację następujących projektów:
  - "Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych"
  - "Myśl globalnie DZIAŁAJ lokalnie - kształtowanie odpowiedzialności za środowisko w XXI wieku z wykorzystaniem mediów i aplikacji mobilnej"
  - "Odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieniowej strefy buforowej rzek Wełny i Flinty w obszarze rolniczym (Wielkopolska) - etap I"
  Nadleśnictwo Oborniki jest liderem w edukacji leśnej w Wielkopolsce. 3 projekty - 12 zadań. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy poprzez słowo, obraz, dźwięk i film. Tak kształtuje się świadomość ekologiczną społeczeństwa, zwłaszcza na etapie wczesnego kształcenia. Niemniej ważne jest zaangażowanie obywateli w sadzenie drzew, po to aby wiedza poszła … w las!
 
 • Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej
  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
  Nazwa przedsięwzięcia: "Kampania promocyjno-edukacyjna pn. Bielsko-Biała chroni klimat"
 
  Kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat”  to odpowiedź na wyzwania środowiskowe dotykające całej Europy. Jest  przykładem innowacyjnej kooperacji społecznej, mającej pomóc w osiągnięciu unijnych celów klimatycznych na poziomie lokalnym.
  Kampania została uruchomiona w 2011 roku, a na rok 2019 przypadła jej 9 edycja. Intencją kampanii jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców i podmiotów lokalnych w miejską strategię energetyczno-środowiskową. Jej wieloletni charakter, promujący ekologiczny styl życia i edukujący w sposobach oszczędzania energii nastawiony jest na skuteczność oddziaływania i trwałe zmiany zachowania. Kampania zbudowana jest z wielu działań, ale podstawowe 2 filary, powtarzane corocznie to: konkurs ekologiczny „Szanuj energię, chroń klimat”, dedykowany dla każdego poziomu edukacji (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej) oraz widowiskowa impreza dla mieszkańców „Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”. Inicjatywa pokazuje, w jaki sposób administracja lokalna, przedsiębiorstwa, szkoły i przedszkola, media i obywatele mogą skutecznie włączać się w strategię ochrony powietrza. Wykorzystując nowoczesne podejście do komunikacji społecznej, samorząd terytorialny pozytywnie wpłynął na postawy mieszkańców i przedsiębiorców. W pierwszym roku kampanii pozyskano ponad 1000 ambasadorów klimatu, wpływowych ludzi ze świata biznesu, polityki, sportu i kultury oraz zwykłych obywateli miasta, którzy na indywidualnych plakatach prezentowanych publicznie pokazali, jakie podjęli zobowiązania na rzecz ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Część z nich poddała się rocznemu monitoringowi i rezultaty ich oszczędzania w roku 2012 dowiodły skuteczności kampanii społecznej (oszczędność energii 7,26 mln kWh,  niewyemitowanie  3,9 mln kg CO2, oszczędność finansowa ok. 3 mln zł).
  Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” ma duże znaczenie dla integracji mieszkańców wokół wspólnej idei czystego środowiska i miasto planuje ją kontynuować w kolejnych latach.

 
 • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
  50-559 Wrocław, ul. Puszczykowska 10
  Nazwa przedsięwzięcia: "Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 r. - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu"
  Innowacyjność przedsięwzięcia edukacyjnego polega na praktycznym wskazaniu zmieniającego się klimatu i znaczenia w tych procesach m.in. torfowisk niskich użytku ekologicznego; małej retencji; prowadzenia nieuzasadnionej melioracji gruntów rolnych; korzystnych zmian siedlisk, flory i fauny wskutek realizacji czynnej ochrony; fizycznym zetknięciu się dzieci z prezentowanymi wartościami przyrodniczo-gospodarczymi; obserwacji prowadzenia czynnej ochrony - zabiegów agrotechnicznych, wypasu koni i bydła na łąkach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
  Uniwersalność przedsięwzięcia to cecha trwałości projektu realizowanego i modyfikowanego od ponad 21 lat przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, ze znaczącymi sukcesami i nagrodami w skali Polski i Europy.
  Rocznie z tego typu zajęć edukacyjnych korzysta ponad 30 tyś. dzieci, młodzieży, studentów, członków samorządów i innych placówek oświatowych z Dolnego Śląska.
  Rozbudowana infrastruktura turystyczno-edukacyjna pozwala na prowadzenie terenowych zajęć przyrodniczych oraz zwiedzanie parków krajobrazowych coraz większej liczbie turystów z całej Polski – w sposób bezpieczny, zwłaszcza w okresie obowiązujących obostrzeń epidemicznych.
 
Kategoria: OCHRONA PRZYRODY I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
 
WYRÓŻNIENIE dla: 
 
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
  42-470 Siewierz, ul. Łysa Góra 6
  Nazwa przedsięwzięcia: "Ochrona gatunkowa ex situ gatunku żółw błotny Emys orbicularis, jako koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego"
  Sześć żółwi błotnych zostało pozyskanych z warszawskiego zoo i wypuszczonych 9 sierpnia 2019 r. do specjalnie przygotowanego stanowiska. Oczko wodne ma maksymalną głębokość ok. 2 m, otoczenie nawiązuje do naturalnych ekotonów wodno-lądowych, obiekt jest zabezpieczony przed ewentualnym oddalaniem się żółwi oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przez odwiedzających. Stanowisko zostało przygotowywane we współpracy z Adamem Hryniewiczem, herpetologiem z warszawskiego zoo, który zajmuje się restytucją żółwia błotnego na Mazowszu.
  W Nadleśnictwie Siewierz znajduje się jedyne dostępne stanowisko tego gatunku na południu Polski.
  W planach jest stworzenie w tym miejscu całego ekosystemu, stąd pomysł na związane ze środowiskiem wodnym raki, które już z końcem listopada trafią do zbiornika wodnego. Projektem kieruje dr Witold Strużyński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który jest jednym z nielicznych specjalistów w Polsce zajmujący się gatunkami raka szlachetnego i błotnego. Ma również ogromne doświadczenie w jego reintrodukcji na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
  Kolejnym etapem będzie wprowadzenie małży. Poza tym, że odżywiając się filtrują wodę, są doskonałym sygnalizatorem jej czystości, Dzięki temu żółwie będą żyły w jak najlepszym dla siebie środowisku.
 
 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
  Nazwa przedsięwzięcia: "Białostockie kwietne łąki"
  Projekt „Białostockie łąki kwietne” jest realizowany od roku 2019. Jego celem jest poprawa bioróżnorodności w obrębie pasów drogowych i działek gminnych do nich przylegających, poprawa mikroklimatu i łagodzenie skutków miejskiej wyspy ciepła, a także zwiększenie retencji wód opadowych, oczyszczanie powietrza, ograniczenie erozji gleby oraz poprawa estetyki zieleńców. W ramach projektu powstały różne rodzaje łąk kwietnych: jednoroczne, wieloletnie, oraz łąki kwietne jednogatunkowe tj. pola słonecznikowe, rzepakowe i zbożowe.
   Każdego roku powierzchnia przeznaczona pod łąki jest systematycznie zwiększana i aktualnie wynosi blisko 7 ha.
  Dla każdej lokalizacji wybrano kilkadziesiąt gatunków roślin, o różnych okresach kwitnienia, dużej odporności na trudne warunki klimatyczno-glebowe występujące w obrębie pasów drogowych i mało wymagające. Innowacyjnym pomysłem, po raz pierwszy zastosowanym w kraju, było utworzenie pól słonecznikowych poprzez wysiew nasion słonecznika oleistego. Pomysł ten znakomicie się sprawdził i rozpropagował ideę tworzenia łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych. Fenomen łąk kwietnych wzbudza wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców, dziennikarzy, ale także środowisk naukowych, które prowadzą badania nad wpływem białostockich łąk kwietnych na bioróżnorodność owadów.
 W kolejnych latach planujemy rozwinąć nasz projekt i osiągnąć łączną powierzchnię 10 ha łąk kwietnych i 50 ha zieleńców tzw. naturalizowanych, niekoszonych przez cały sezon wegetacyjny.
 
EKOLAUR PIE dla: 
 • Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  Nazwa przedsięwzięcia: "Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych"
  Ideą przedsięwzięcia była ochrona różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae: wierzby lapońskiej (Salix lapponum) i wierzby borówkolistnej (S. myrtilloides). W przypadku obu gatunków w ostatnich dziesięcioleciach odnotowano drastyczny spadek liczby stanowisk oraz liczebności populacji w Polsce.
 W efekcie podjętych działań reintrodukcji powstały nowe, liczące po kilkaset osobników, populacje wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej na torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego oraz na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Zasilono również obecnie istniejące we wschodniej Polsce populacje wierzb reliktowych, zróżnicowanymi genetycznie osobnikami, powstałymi w procesie mikrorozmnażania. Bardzo ważnym osiągnięciem było także stworzenie w warunkach ex situ matecznika roślin, który będzie zabezpieczeniem w przypadku ewentualnych strat w zasobach nowopowstałych populacji wierzb.
 Opracowane procedury i metody stosowane w przypadku restytucji wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej mogą być pomocne podczas prowadzenia podobnych działań dotyczących innych gatunków zagrożonych ekstynkcją, szczególnie roślin wieloletnich, wrażliwych na zmiany warunków siedliskowych w ich naturalnych stanowiskach.
 Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu "Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych" nr POIS.02.04.00-00-0008/17
 
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
 
WYRÓŻNIENIE dla: 
 
 • HALDEX Spółka Akcyjna
  40-951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
  Nazwa przedsięwzięcia: "Wdrożenie działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez zakłady przedsiębiorstwa HALDEX S.A."
  Przedsiębiorstwo HALDEX S.A. w kilku ostatnich latach – pomimo coraz trudniejszej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego, a tym samym procesach produkcyjnych okołogórniczych – wdrożyło zabiegi organizacyjne i inwestycyjne skutkujące znacznym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej przez zakłady i instalacje spółki oraz ograniczeniem emisji pyłowo-gazowej do powietrza. W ramach wyżej wymienionych działań na wszystkich zakładach spółki wymieniono stare oprawy oświetleniowe na nowoczesne oprawy, zabudowano panele fotowoltaiczne na zakładach (na budynkach) w Knurowie, Mysłowicach i Zabrzu. Spółka przystąpiła również do realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu w Zabrzu, o mocy ponad 2 MW.
 
 
EKOLAUR PIE dla: 
 • Gminy Kędzierzyn-Koźle
  47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
  Nazwa przedsięwzięcia: "Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020"
  W Kędzierzynie-Koźlu wymieniono i zunifikowano oświetlenie miejskie oraz wdrożono nowoczesny system zarządzania światłem ulicznym, który daje możliwość sterowania natężeniem w zależności od rzeczywistych potrzeb. W przypadku awarii system automatycznie powiadamia o usterce, co pozwala na natychmiastową reakcję. Wymieniono wyeksploatowane słupy oraz oprawy na przyjazne dla środowiska i energooszczędne oświetlenie LED.
 
Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
 
WYRÓŻNIENIE dla: 
 
 • Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności
  41-500 Chorzów, ul. W. Janasa 15
  Nazwa przedsięwzięcia: "Na co dzień - chronimy - ratujemy - pomagamy"
  Ochrona klimatu i troska o ekologiczny dobrostan naszej Planety w codziennej prozie życia jest takie oczywiste, a jednak, bywa różnie. Przesłanie zawarte w treści naszych przedsięwzięć jest apelem i zaproszeniem do wspólnego, codziennego działania - tu i teraz, na dzisiaj i jutro, na rzecz i dla dobra...
  Chronimy > naszą Planetę - Ratujemy > Żywność - Pomagamy > najuboższym
  Być ekomisyjnym jest cool. A na co dzień > nie marnuję - nie wyrzucam.
 
 
EKOLAUR PIE dla: 
 • Państwowego Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
  Nazwa przedsięwzięcia: "Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzenia bilansów wodno-gospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni"
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zakończył w 2019 r. realizację przedsięwzięcia, w ramach którego udokumentowane zostały zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na obszarze stanowiącym 40,3% powierzchni kraju, dla którego do tej pory zasoby te nie były wyznaczone. W efekcie zasoby dyspozycyjne wód podziemnych są dzięki realizacji zadania udokumentowane na obszarze całej Polski. Niedostępna do tej pory wiedza stała się powszechna, dając podstawę do racjonalnego gospodarowania wodami podziemnymi oraz gospodarowania przestrzennego w skali ogólnokrajowej.
 
 • Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Związek Stowarzyszeń
  43-190 Mikołów, ul. Sosnowa 5
  Nazwa przedsięwzięcia: "Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska"

 
  Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń to instytucja o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, która realizuje liczne zadania związane z ochroną przyrody, w szczególności z zachowaniem bioróżnorodności oraz edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Nie bez znaczenia pozostaje działalność polegająca na ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz prowadzenie kolekcji zachowawczej cennych, zanikających obecnie starych odmian drzew owocowych.
  Ogród ten co roku odwiedza ponad sto tysięcy osób, a podczas samych tylko wydarzeń ekologicznych liczba odwiedzających sięga kilku tysięcy. Instytucja ta cały czas intensywnie się rozwija i prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność, dzięki czemu wpisała się już na dobre zarówno w krajobraz Górnego Śląska, jak i w świadomość jego mieszkańców.
 
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH!