Recykling opakowań

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJACY PRODUKTY W OPAKOWANIACH WIELOMATERIAŁOWYCH I ŚRODKI NIEBEZPIECZNE W OPAKOWANIACH!
 
Od 1 stycznia 2014 obowiązuje nowe prawo (ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r.) zobowiązujące przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowanych do zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów po tego rodzaju opakowaniach. Powyższe obowiązki przedsiębiorcy mogą wypełniać samodzielnie lub poprzez przystąpienie do tzw. Porozumienia zawartego pomiędzy izbami gospodarczymi z marszałkami poszczególnych województw. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego obowiązków ustawowych przedsiębiorcom grożą dotkliwe sankcje finansowe!

Pamiętać należy, że wymienione powyżej „trudne” opakowania podlegają odrębnym przepisom w zakresie obowiązku odzysku i recyklingu. W odróżnieniu od „konwencjonalnych” opakowań, za których recykling odpowiedzialne są  przejmujące ten obowiązek organizacje odzysku – w przypadku opakowań „trudnych” ich odzysk i recykling wykazać muszą wprowadzający je na rynek przedsiębiorcy. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorcy ci muszą otrzymać od Porozumienia (w istocie od izby gospodarczej) oryginały prawidłowych (wiarygodnych) dokumentów potwierdzających odzysk i recykling tego rodzaju opakowań (tzw. dokumentów DPO i DPR lub EDPO i EDPR) i przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat. Dokumenty te mogą być bowiem przedmiotem wnikliwej kontroli stosownych organów.    

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowanych Marszałek Województwa Śląskiego zawarł stosowne Porozumienia z Polską Izbą Ekologii.

Tym samym kierujemy do przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowanych ofertę pełnej i bezpiecznej realizacji ww. obowiązków poprzez przystąpienie do wymienionego Porozumienia. Stworzony przez nas ogólnopolski system recyklingu opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych zapewnia przedsiębiorcom  doskonałą obsługę merytoryczną i doradczą w zakresie gospodarki wprowadzanymi na rynek opakowaniami. Przede wszystkim zapewnia, w przypadku zawarcia z Polską Izbą Ekologii umowy na recykling opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych terminowe dostarczenie do przedsiębiorcy kompletnych dokumentów DPR i DPO a także przygotowanie niezbędnych i kompletnych sprawozdań rocznych.

Przystąpienie do Porozumienia Marszałka Województwa Śląskiego z Polską Izbą Ekologii zapewnia zatem przedsiębiorcom przyjazne i bezpieczne wykonanie spoczywającego na nich trudnego obowiązku ustawowego a ponadto daje wsparcie w razie potrzeby konsultacji w zakresie gospodarki opakowaniowej.
Polska Izba Ekologii zapewnia też naszym klientom bezpłatny udział w konferencjach i seminariach poświęconych tematyce ochrony środowiska i ekologii.