Wydawnictwa


Izba prowadzi działalność wydawniczą. Jako materiały uzupełniające szkolenia, warsztaty i seminaria ukazały się biuletyny dotyczące realizacji ustaw z zakresu ochrony środowiska oraz informatory dotyczące między innymi wyników negocjacji w ochronie środowiska, najważniejszych zadań samorządów i przemysłu w ochronie środowiska, funduszy unijnych oraz europejskiego prawa ochrony środowiska, m.in.:


•  "Ekologia w praktyce",
•  Informatory prawo ochrony środowiska,
•  Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych,
•  Biuletyny - Fundusz Spójności – zasady wdrażania, zagadnienia dotyczące realizacji projektu,
•  Poradnik „Europejskie Prawo Ochrony Środowiska (wybrane zagadnienia) z przykładowymi tekstami źródłowymi”.


   
 

Najnowsze publikacje będą pojawiać się na stronie:
http://www.pie.pl/publikacje.html


PIE wydaje również kwartalnik „EKOLOGIA”, będący specjalistycznym czasopismem branży ochrony środowiska, traktowanej jako ważna sfera gospodarki. Dotychczas ukazało się 84 numerów pisma.

Kwartalnik kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z branż związanych z górnictwem, energetyką zawodową i ciepłownictwem, ochroną powietrza, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, sektorem bankowym, firmami consultingowymi.

Czasopismo trafia również do parlamentarzystów oraz ministerstw: środowiska, gospodarki i finansów, administracji rządowej, władz samorządowych, uczelni, bibliotek akademickich oraz instytutów naukowo-badawczych.

„Ekologia” dystrybuowana jest  bezpłatnie na najważniejszych krajowych imprezach ekologicznych: podczas targów ekologicznych, konferencji i seminariów. 


   

Kwartalnik dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.pie.pl/ekologia.html