Wyniki TOPTEN 2018

                          
 
Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017
 
  VII edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018 organizowana przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali 17. edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 9 października 2018 r.
  Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe w edycji 2018 r. trwał od 15.04.2018 r. do 31.08.2018 r.
   
  Patronatu honorowego nad VII edycją Konkursu udzielili Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Lucyna Olborska oraz Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa. Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasy, Ekologia oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych i Korporacja Kominiarzy Polskich.

  Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kołów grzewczych małej mocy z paliw stałych) - poprzez publikację Listy TOPTEN wyróżnionych 10 produktów – kotłów grzewczych, w każdej z 8 kategorii na portalu www.topten.info.pl. Producenci kotłów, które znajdą się na listach wyróżnionych produktów mają prawo do stosowania znaku TOPTEN POLSKA 2018. 
 
  Zasady Konkursu TOPTEN; Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Parametr kryterium uwzględnia  dwa podstawowe parametry jakościowe kotłów (w stosunku 1:3): sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx i pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W zasadach dotyczących oceny kotłów w ramach VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018, wprowadzono premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa, a także premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa stałego na emisję pyłu – stałych cząstek (PM) i zanieczyszczeń z nim związanych, w trakcie eksploatacji kotła. .
 
  Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

    Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe jest dr inż. Krystyna Kubica.
  
Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona i obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe - kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów (kW) lub mniejszej, czyli pełny zakres mocy cieplnej kotłów objętych przepisami Rozporządzenia Komisii UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., normą PN-EN 303-5:2012, a także Rozporządzeniem MRiF  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W VII edycji Konkursu, w 2018 roku, nabór na „Listę TOPTEN” oraz „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5”  w 2018 roku, przeprowadzono  z podziałem na  kotły o mocy cieplnej  równej 50 kW lub mniejszej, podobnie jak w 2017 roku oraz zgodnie z rozszerzonym zakresem mocy, na kotły o mocy cieplnej wyższej niż 50 kW, a równej 500 kW. W tych zakresach mocy nabór, podobnie jak w poprzednich edycjach obejmował 4 kategorie kotłów na paliwa stałe: 
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa.
  Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Polskiej Izby Ekologii oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu - Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa, Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia. 

W VII edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listy rankingowe TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2018 pod kolejnym numerem, wynikającym z wartości uzyskanego parametru kryterialnego , uzyskały sumarycznie 23 urządzenia grzewcze:
o mocy cieplnej do 50 kW, w poszczególnych kategoriach:
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego -  1 urządzenie, Tabela 1,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego – 6 urządzeń, Tabela 2,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa – brak zgłoszeń,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa – 10 urządzeń, Tabela 3,
o mocy cieplnej od 50 ÷ 500 kW, w poszczególnych kategoriach:
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego –   brak zgłoszeń,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego – 4 urządzenia, Tabela 4,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa – brak zgłoszeń,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa – 2 urządzenia, Tabela 5
Pełna informacja o wynikach Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018” jest dostępna na portalach: http://topten.info.pl/private/competition/vii-edycja-konkursu-topten-kotly-grzewcze-na-paliwa-stale-2018 i http://www.pie.pl/topten.html.
 
 W ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym  i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania  i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690). Ich nabór jest ciągły, a pełna dokumentacja jest dostępna na portalach: http://topten.info.plhttp://www.pie.pl/topten.html, www.kotlyna5.pl/info.
 
W roku 2018 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 50 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane kolejne urządzenia grzewcze w następujących kategoriach, Załącznik 1:
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW – 1 urządzenie, Tabela 6,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW – 8 urządzeń, Tabela 7,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW – 8 urządzeń, Tabela 8,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej 50‑500 kW – 4 urządzenia, Tabela 9,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50-500 kW – 2 urządzenia, Tabela 10.
 Listy kotłów klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, zgłoszonych w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 września 2018 roku dostępna jest pod adresem: www.kotlyna5.pl. Znajduje się na nich 103 kotły o mocy cieplnej równej 500 kW i niższej,  różnych firm, zasilanych ręcznie lub automatycznie odpowiednimi sortymentami węgla lub stałymi biopaliwami – peletem drzewnym lub drewnem kawałkowym.
 

Pełna informacja o wynikach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2017 jest dostępna na portalach: http://topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2017
http://www.pie.pl/topten.html.

  Wysokie zainteresowanie wynikami Konkursu TOPTEN potwierdza ponad 600 wejść miesięcznie na portale poświęcone temu przedsięwzięciu. Przedsięwzięcia, listy wysokoefektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów, realizowane w ramach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej, Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Programu „Czyste powietrze”. Dostępność wyników Konkursu na odpowiednich portalach internetowych stanowi bardzo przydatne źródło informacji dla właścicieli instalacji spalania paliw stałych małej mocy, zainteresowanych reinstalacją nowoczesnych wysokosprawnych energetycznie i ekologicznie kotłów zasilanych paliwami stałymi, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brak dostępu do ciepła sieciowego i gazu sieciowego.  
 
 
  Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/info, www.topten.info oraz www.pie.pl).

Tabela 1. Lista TOPTEN 2018 kotłów z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. MPM DS. 18 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
 
 
Tabela 2. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. TOPAZ 13 kW
www
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
2. KLASTER 5 - 23 o mocy 23 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
3. sztoker+ 8 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
4. HT Eko GL 15 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
5. KLASTER 5 – 14 o mocy 14 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
6. KLASTER 5 - 50 o mocy 50 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
 
 

Tabela 3. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent  
 
1. 2. 3.  
1. FOREST NATURA 27 KW
www
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
 
2. ALFA/ALFA PLUS 12 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
 
3. SlimKo 20 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
 
4. AGAT 10 kW
www
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
 
5. Klimosz LE 20
www
Klimosz Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
 
6. HT DasPell LuxGL 20 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
7. ONE 8 KW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
8. MPM Bio-Pell 19 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
 
9. SlimKo 12 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
 
10. PELWO 5 o mocy 25 kW
www
KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki
 
 
 

Tabela 4. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej 50÷500 kW.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent  
 
1. 2. 3.  
1. Q MAX Eko GL 480 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
2. Q Eko GL 60 kW Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
3. KLASTER 5-200 o mocy 200 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
 
4. KLASTER 5-100 o mocy 100 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
 
 
 
Tabela 5. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW.
 
Lp. Nazwa własne kotła Producent  
 
1. 2. 3.  
1. MAXPell GL 450 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
2. BIOWARMER 60 kW
www
Tanieogrzewanie.pl
A.Sawicka, R. Dams Spółka Jawna
ul. Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk
 
 

Tabela 6. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. MPM DS. 18 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
 
 
Tabela 7. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. TOPAZ 13 kW
www
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
2. sztoker+ 8 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
3. KLASTER 5-14 o mocy 14 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
4. KLASTER 5-23 o mocy 23 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
5. KLASTER 5-50 o mocy 50 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
6. HT Eko GL 15 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
7. sztoker+ 18 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
8. sztoker+ 46 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
 
 
 
Tabela 8. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. PELWO 5
www
KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki
2. SlimKo 12 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
3. SlimKo 20 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
4. FOREST NATURA 27 KW
www
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
Ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
5. MPM Bio-Pell 19 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
6. ALFA/ALFA PLUS 12 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
7. ONE 8 KW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
8. Klimosz LE 20
www
Klimosz Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
 
 

Tabela 9. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. KLASTER 5 – 100 o mocy 100 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
2. KLASTER 5 – 200 o mocy 200 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
3. Q Eko GL 60 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
4. Q MAX Eko GL 480 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
 
 
 
Tabela 10. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303‑5:2012 w roku 2018.
 
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. BIOWARMER 60 kW
www
Tanieogrzewanie.pl
A.Sawicka, R.Dams Spółka Jawna
ul.Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk
2. MAXPell GL 450 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy