Ekolaury


Dziękujemy za udział w 19. edycji Konkursu!

Niniejszym prezentujemy listę Laureatów i Wyróżnionych:
http://www.pie.pl/laureaci-i-wyroznieni-w-19-edycji-konkursu.html
 
  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  Celem Konkursu jest:
 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Terminarz:
 • kwiecień 2020 r.                  - ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 31 sierpnia 2020 r.          - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 września 2020 r.         - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 września 2020 r.         - ocena merytoryczna wniosków;     
 • 30 października 2020 r.        - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2020 r.                 - ogłoszenie wyników Konkursu;
 • ............... 2021 r.                - Gala Konkursu "Ekolaury PIE".

ORGANIZATOR
  
tel: (32) 253 51 55
tel. kom.: 501 052 979

   e-mail: pie@pie.pl