Współpraca

  Izba bierze czynny udział w działaniach konsultacyjnych, wsłuchując się w głosy i opinie przedsiębiorców oraz ekspertów i tym samym przyczynia się do wpływania na zmianę prawa, gwarantującego rozwój gospodarczy połączony z troską o ochronę środowiska.

Organy rządowe i samorządowe
 
 
 • Ministerstwo Klimatu – Minister klimatu kieruje do Polskiej Izby Ekologii prośby o wyrażenie opinii w sprawie projektów aktów prawnych tworzonych w ministerstwie. Izba przekazuje ministerstwu środowiska swoje uwagi dotyczące planowanych rozstrzygnięć w dziedzinie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Udaje się to dzięki temu, że z Izbą współpracują uznane autorytety naukowe, pracownicy uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych. 

  Przesłane do PIE projekty rozporządzeń można znaleźć w zakładce Opinie:
  http://www.pie.pl/opinie.html  

  Strona internetowa Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat

                                                                 
  We współpracy z samorządami udzielamy wsparcia merytorycznego i technicznego dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, a poprzez swoich Członków, pomoc w doborze odpowiednich technologii oraz sprawnej realizacji projektów i wykonawstwa.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – PIE w 2014 r. zawarła z Marszałkiem Województwa Śląskiego ogólnopolskie Porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

  Naszym fundamentalnym celem jest pomoc przedsiębiorcom - na bazie porozumienia chcemy wspierać efektywną realizację obowiązków odzysku i recyklingu, zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów  (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).  Obecnie Izba realizuje 69 umów z podmiotami wytwarzającymi odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 55 Umów z podmiotami wytwarzającymi odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych.

  Więcej o porozumieniach:
  http://www.pie.pl/porozumienia-pie.html  

  Strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: http://www.slaskie.pl
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – PIE prowadzi punkt konsultacyjny działający w zakresie informowania systemu funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Strona internetowa WFOŚiGW w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl
Kontakty z innymi izbami i instytucjami

  Polska Izba Ekologii nawiązała współpracę z uczelniami wyższymi kształcącymi w specjalnościach obejmujących inżynierię ochrony środowiska i politykę ekologiczną. Współpraca ma na celu stałe upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, norm prawnych oraz postępu naukowo-technicznego w tych dziedzinach.

  Do naszych partnerów należą:
 
                
 • Akademia Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Opolska,
 • Wydział Humanistyczny Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum,
 • Wydział Nauk Zespolonych Stargardzkiej Szkoły Wyższej STARGARDINUM,
 • Politechnika Śląska – Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

 
  W 2008 r. Izba podpisała umowę współpracy ze Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach.
  Celem porozumienia jest wielopłaszczyznowa współpraca obejmująca realizację bieżących celów statutowych obu izb ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zawierających wspólne przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury budowlanej oraz ekologicznej przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

  Strona internetowa Śląskiej Izby Budownictwa: http://www.izbabud.pl


 
  W 2015 r. Polska Izba Ekologii oraz Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji podpisały porozumienie o współpracy oraz Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji.
  Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce.

  Więcej o porozumieniu:
http://www.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-i-stowarzyszenia-polski-ruch-czystszej-produkcji.html

  Strona internetowa Stowarzyszenia: http://www.cp.org.pl  

  W 2016 r. Polska Izba Ekologii podpisała umowę o współpracy z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.

  Więcej o Rekopolu:

http://www.pie.pl/aktualnosci/wspolpraca-pie-z-rekopol-organizacja-odzysku-opakowan-sa.html


 
 25.04.2017 r. Polska Izba Ekologii oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach podpisały porozumienie o współpracy.
  Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem technologii i innowacji ekologicznych.

  Więcej o porozumieniu:
http://www.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-not.html

  Strona internetowa NOT: http://www.not.katowice.pl/index.php


 
  05.12.2017 r. Polska Izba Ekologii oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa podpisały porozumienie o współpracy.
  Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

  Więcej o porozumieniu: 
http://www.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-sitg.html

  Strona internetowa SITG: http://www.sitg.pl/index.html

  07.02.2019 r. Polska Izba Ekologii oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach podpisały porozumienie o współpracy.
  Współpraca dotyczyć będzie realizowania wspólnych projektów w zakresie ochrony środowiska o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.

  Więcej o porozumieniu:
http://www.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-wszop-w-katowicach.html

 Strona internetowa WSZOP: http://www.wszop.edu.pl/